Giải Sách Giáo Khoa Toán 8 Tập 2

Giải bài tập trang 58, 59 bài 1 Định lí Talet vào tam giác Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 1: Viết tỉ số của những cặp đoạn thẳng bao gồm độ dài như sau:...

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng tất cả độ lâu năm như sau:

a) AB = 5cm với CD 15 cm;

b) EF = 48 cm và GH = 16 dm;

c) PQ = 1.2m cùng MN = 24 cm.

Giải: 

a) Ta gồm AB = 5cm và CD = 15 cm

 (fracABCD) = (frac515) = (frac13).

b) EF= 48 cm, GH = 16 dm = 160 cm

 (fracEFGH) = (frac48160) = (frac310)

c) PQ= 1,2m = 120cm, MN= 24cm

 (fracPQMN) = (frac12024) = 5.

Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm x trong số trường thích hợp sau(h.7):

*

Giải:

a) MN // BC => (fracBMAM) = (fracCNAN)

Mà cn = AN= 8.5 - 5= 3.5

nên (fracx4) = (frac3.55) => x = (frac4.3,55) = 1,4.

Vậy x = 1,4.

 b)

PQ // EF => (fracDPPE) = (fracDQQF)

Mà QF = DF - DQ = 24 - 9 = 15

Nên 

(fracx10,5) = (frac915) => x = (frac10,5.915) = 6,3

Bài 2 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracABCD) = (frac34) và CD= 12cm. Tính độ nhiều năm AB.

Xem thêm:

Giải:

Ta có: (fracABCD) = (frac34) mà lại CD= 12cm nên

(fracAB12) = (frac34) => A= (frac12.34) = 9

Vậy độ nhiều năm AB= 9cm.

Bài 3 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết độ lâu năm cùa AB vội 5 lần độ dài của CD cùng độ lâu năm của A"B" vội vàng 12 lần độ nhiều năm của CD. Tính tỉ số của nhì đoạn thẳng AB và A"B".

Giải:

Độ lâu năm AB vội 5 lần độ nhiều năm CD đề nghị AB= 5CD.

Độ lâu năm A"B" vội 12 lần độ dài CD bắt buộc A"B"= 12CD.

=> Tí số của nhì đoạn trực tiếp AB với A"B" là: 

(fracABA"B")= (frac5CD12CD) = (frac512)

Bài 4 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracAB"AB) = (fracAC"AC) (h.6)

Chứng minh rằng: 

a) (fracAB"B"B) = (fracACC"C)"

b) (fracBB"AB) = (fracCC"AC).

*

Giải: 

a) Ta có: 

(fracAB"AB) = (fracAC"AC) => (fracACAC") = (fracABAB")

=> (fracACAC") - 1 = (fracAC-AC"AC") = (fracAB-AB"AB") 

=> (fracCC"AC") = (fracB"BAB") => (fracAB"BB") = (fracAC"CC")

b) Vì (fracAB"AB) = (fracAC"AC) mà AB" = AB - B"B, AC" = AC - C"C.

(fracAB-BB"AB) = (fracAC -CC"AC) => 1 - (fracB"BAB) = 1 - (fracC"BAC)