Giải Bài Tập Hóa Lớp 10 Trong Sgk

Giải bài bác tập trang 13, 14 bài xích 2: hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10. Câu 1: yếu tắc hoá học tập là phần đông nguyên tử bao gồm cùng...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 10 trong sgk


Bài 1 trang 13 sgk hoá học 10

Nguyên tố hoá học là hồ hết nguyên tử tất cả cùng

A. Số khối. C. Sô" proton.

B. Số nơtron. D. Số nơtron cùng số proton.

Chọn C.

Bài 2 trang 13 sgk hoá học tập 10

 Kí hiệu nguyên tử thể hiện đầy đủ đặc thù cho một nguyên tử của một nhân tố hoá học vị nó đến biết

A. Số khối A. C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

B. số hiệu nguyên tử z. D. Số khối A với số hiệu nguyên tử z.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 14 sgk hoá học tập 10

Nguyên tố cacbon có hai đồng vị :

*
 chiếm 98,89% cùng
*
 chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối vừa phải của cacbon là :

a) 12,500; b) 12,011 c) 12,022; d) 12,055.

Lời giải:

Chọn B.

Xem thêm: Đi Làm Thẻ Ngân Hàng Cần Những Gì ? Thủ Tục? Bao Nhiêu Tiền?

Bài 4 trang 14 sgk hoá học 10

Hãy xác minh diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các yếu tố sau:

( _3^7 extrmLi); ( _9^19 extrmF); ( _12^24 extrmMg); ( _20^40 extrmCa).

Lời giải:

*

Bài 5 trang 14 sgk hoá học tập 10

Đồng bao gồm hai đồng vị ( _29^65 extrmCu) và ( _29^63 extrmCu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Tính thành phần xác suất của từng đồng vị.

Lời giải:

Gọi x là thành phần % của đồng vị 65Cu. Ta tất cả :

( frac65x+63(100-x)100) = 63,54

Giải ra ta được X = 27% 65Cu. Vậy yếu tắc 63Cu là 73%.

Bài 6 trang 14 sgk hoá học 10

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi bao gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị ( _1^2 extrmH)trong 1ml nước (cho rằng nội địa chỉ bao gồm đồng vị ( _1^2 extrmH) và ( _1^1 extrmH))? (Cho trọng lượng riêng của nước là một trong những g/ml).

Lời giải:

Gọi % đồng vị ( _1^2 extrmH) là a:

( frac1(100-a)+2a100) = 1,008 => a = 0,8; %( _1^2 extrmH) là 0,8%

m của 1ml H2O: 1 gam

( M_H_2O) = 16 + 2,016 = 18,016u

—> cân nặng của 1 mol H20 là 18,016g.

Số nguyên tử H bao gồm trong 1ml H20

( frac1.6.10^23.218,016) = 0,666.1023 nguyên tử = 666.1020 nguyên tử

18,016

Số nguyên tử ( _1^2 extrmH) chiếm: ( frac666.10^20.0,8100) = 5,325.1020 nguyên tử.

Bài 7 trang 14 sgk hoá học 10

Oxi tự nhiên và thoải mái là một láo hợp những đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi các loại đồng vị khi có một nguyên tử 17O.

Lời giải:

Tỉ lệ từng đồng vị O trong các thành phần hỗn hợp 3 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

 0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18O 

Khi bao gồm một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39) = 2558 nguyên tử.

18O là: (204 over 29) = 5 nguyên tử.

Bài 8 trang 14 sgk hoá học 10

Agon tách bóc ra từ không khí là lếu hợp bố đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.