Cách Sử Dụng Giới Từ In On At

Giới từ IN ON AT được áp dụng rất thịnh hành trong anh văn tiếp xúc và văn phạm tiếng anh với gây không hề ít nhầm lẫn cho người sử dụng. 


Trong bài viết này họ cùng tra cứu hiểu chi huyết cách dùng "IN, ON, AT" để các bạn không còn bồn chồn khi sử dụng những giới trường đoản cú này.

Bạn đang xem: Cách sử dụng giới từ in on at

*
cách dùng giới từ bỏ IN ON AT trong giờ anh

1. Giải pháp dùng giới từ IN, ON, AT nhằm chỉ thời gian

Sử dụng "In": vào … (khoảng thời gian dài)

- Ta để "in" trước những từ chỉ thời hạn dài như: năm, tháng, tuần, mùa, …

in 1993 (vào năm 1983)in 1980s (vào trong thời gian của những năm 80)in February (vào mon hai)in this week (trong tuần này)in Summer (vào mùa hè)

Sử dụng "On": vào … (ngày vào tuần)

- Ta để "on" trước mọi từ chỉ rất nhiều ngày vào tuần, hoặc một thời điểm nào đó.

on Sunday (vào ngày công ty nhật)on Monday (vào ngày đồ vật bảy)on this occasion (nhân cơ hội này)on this opportunity (nhân thời cơ này)

Sử dụng "At" : vào tầm … (giờ, khoảnh khắc)

- Ta để "at" trước từ bỏ chỉ mốc thời hạn rất ngắn ví dụ như tiếng giấc trong ngày.

at 2 o’clock (vào thời gian 2 giờ)at that moment (vào lúc đó)at that time (vào lúc đó)at dawn (bình minh)at present (hiện tại)

2. Biện pháp dùng giới tự IN, ON, AT để chỉ khu vực chốn

Sử dụng "in": nghỉ ngơi … (trong một nơi nào đó)

- Ta đặt "in" trước trường đoản cú chỉ khoanh vùng địa lý rộng lớn, hoặc tự chỉ địa chỉ lọt lòng, ngơi nghỉ trong lòng một chiếc gì đó.

in the bed (ở bên trên giường)in a box (ở trong một chiếc hộp)in this house (ở trong ngôi nhà này)in the street (ở trê tuyến phố phố)in new york (ở New York)in Vietnam (ở Việt Nam)in Asia (ở châu Á)

Sử dụng "on": ở … (trên mặt một chiếc gì đó)

- Ta để "on" trước trường đoản cú chỉ dụng cụ để chỉ vị trí tiếp xúc xung quanh phẳng của dụng cụ đó.

on this table (ở trên chiếc bàn này)on this surface (ở cùng bề mặt phẳng này)on this box (ở trên dòng hộp này)

Sử dụng "at": sinh hoạt … (nơi nào đó không cụ thể)

- Ta đặt "at" trước trường đoản cú chỉ nơi chốn để chỉ địa chỉ một biện pháp chung chung.

at school (ở trường)at the office (ở văn phòng)at home (ở nhà)at work (ở nơi làm việc)

3. Bài tập áp dụng IN ON AT

Bài tập 1: Hoàn thành những câu sau cùng với in, on, at.

Xem thêm:

1. Mary wants khổng lồ live and work.........New York.2. My mother is working.........the farm.3. I am standing.........the crossroad. I don’t know whether khổng lồ turn left, turn right or go straight on.4. .........university, he was an excellent student.5. My grandparents live.........456 Mountain Street.........Australia.6. There is a funny cartoon.........TV now.7. At present, I am.........home while my friends are.........school.8. Everyone, mở cửa your book.........page 123 and we start the lesson.

Bài tập 2: Hoàn thành các câu sau cùng với in, on, at.

This is Jenny’s room. It is very nice và clean. She often spends a lot of time (1).........her bedroom but now she is not (2).........home. (3).........this room, she puts her bed (4).........the left, the sofa (5).........the right and the yellow carpet (6).........the center. She studies (7).........her table, between the bed và the sofa. (8).........this table, there is a máy tính xách tay and a phone. She stores her study materials (9).........the máy vi tính but she also uses it to lớn watch films và listen to lớn music. (10).........the wall, she hangs a clock, a picture và a shelf. It looks so great!

Bài tập 3: Hoàn thành những câu sau với giới tự in, on, at.

1. I was born June 16th. I was born.........1949. I am a . I work.........a big hospital. I go lớn work.........5:00 a.m. 

2. Hi, I am an . I go to lớn work.........the morning. I start work 11:00 a.m. I was born.........April 10th. 

3. Howdy! I was born.........July 2nd, 1978. I am a . I work.........the farm everyday. I milk the cows.........the morning. I milk the cows.........6:00 a.m.

4. Hey, I am a . I was born.........August 1st. I was born.........1991. I go to practice.........7:00 a.m.

5. I was born.........1992. I go to work.........night. I go to work 10:00 p.m. I work at night because I like to take pictures of the stars. I am a 

Đáp án:

Bài tập 1:

1. In 2. On 3. At 4. At. 5. At - in 6. On 7. At - in 8. On

Bài tập 2:

1. In 2. at 3. In 4. On 5. On 6. In 7. At 8. On 9. In 10. On

Bài tập 3:

1. In - in - at 2. In - on 3. On - on - in - at 4. On - in - at 5. In - at

Hy vọng cùng với phần phía dẫn cụ thể cách sử dụng In On At sống trên các bạn đã làm rõ cách cần sử dụng 3 giới từ phổ biến này, chúc các bạn học giỏi tiếng anh.